มะเร็งลำไส้ รอดตายด้วยการปฎิบัติธรรมตาม"พุทธวจน"และดื่มสมุนไพร

ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า (สถาปัตยกรรมโบราณ โคโลเนียล)

Southern C0ffee หน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง กาแฟอร่อย บรรยากาศดี