จำรัส เซ็นนิล คือใคร

ประวัติ จำรัส เซ็นนิล 
การศึกษา
         ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม วิทยาลัยครูสกลนคร      
         นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

 • การพูด  การเขียน  การจัดรายการ   การข่าว  การประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อ    จากโรงเรียน การประชาสัมพันธ์
 • การผลิตสารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์  เอ็นเอชเค ( Nippon Hoso Kyokai International. Inc. ) 
 • การผลิตสารคดีวิทยุกระจายเสียง จาก บีบีซี  ( British Broadcasting Corporation  )
 • การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  จาก Worldview International Foundation
 • การบริหารธุรกิจสำนักพิมพ์  จากมสธ.
 • การผลิตและใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
 • การฝึกจิต จากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ประเทศอินเดีย
ศึกษาดูงาน
        ประเทศออสเตรเลีย  บรูไน  อินเดีย  จีน  เกาหลี   ลาว  เขมร  เวียดนาม  พม่า  มาเลเซีย

ผลงานด้านโทรทัศน์
 • ผู้ประกาศข่าว  
 • ผู้ดำเนินรายการ  
 • พากษ์ภาพยนตร์โทรทัศน์ สทท.๑๑
 • ผลิตสารคดี “มรดกไทย” ของศูนย์วัฒนธรรมสารคดีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม“เก้าวันในแดนมังกร” ทาง สทท.๑๑ และ
 • วีดิทัศน์ “พุทธทาสภิกขุแม่ทัพแห่งกองทัพธรรม”
ผลงานด้านวิทยุ
 • เป็นผู้ประกาศข่าวภาคเช้าเจ็ดนาฬิกาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดรายการวิทยุ“ทั่วทิศถิ่นไทย” คลื่น เอ็ฟ.เอ็ม ๙๒.๕ เมกกะเฮิรตซ์  เอ.เอ็ม ๘๙๑ และ เอ.เอ็ม ๘๓๗  กิโลเฮิรตซ์  พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
 • รายการ“หนึ่งในสยาม” คลื่น เอ.เอ็ม ๘๑๙ กิโลเฮิรตซ์
ผลงานด้านสิ่งพิมพ์
 • คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ มติชน , พิมพ์ไทย สยามธุรกิจ
 • คอลัมนิสต์ นิตยสารไม่ลองไม่รู้  , ชุมทางอาชีพ  , กุลสตรี
 • หนังสือเคล็ดลับภูมิปัญญาไทย
 • หนังสือรอดตายด้วยสมุนไพรจากประสบการณ์จริง 
 • หนังสือประสบการณ์ธรรมชาติบำบัด “มะเร็ง”
 • เส้นทางอาชีพสู่ดีเจ
 • หนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย เล่ม ๑ , เล่ม ๒ เล่ม ๓
รางวัลที่ได้รับ
 • สื่อมวลชนดีเด่นผลิตสารคดีสิ่งแวดล้อม จากศูนย์วัฒนธรรม จ.สุราษฎร์ธานี
 • ผู้อ่านข่าวดีเด่น กรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๓๖
 • ผู้จัดรายการใช้ภาษาไทยดีเด่นภาคกลาง กรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๐      
 • รับรางวัล Bio-Economy awards 2010 สาขาสื่อมวลชนประเภทบุคคลดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคำ"ปี ๒๕๕๔ จากพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก       
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก          
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก         
 • เหรียญจักรพรรดิ์มาลา 
ด้านสังคม 
 • คณะทำงานรวบรวบพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  ของรัฐสภา                
 • อดีตรองประธานชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 
 • ที่ปรึกษาชมรมสื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคมไทย      
 • ที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย
 • อนุกรรมการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 • ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทย thai herbal learning center
 • วิทยากรบรรยายด้านนิเทศศาสตร์ ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 • วิทยากรบรรยายด้านการเกษตร , สมุนไพร , สุขภาพ , อาชีพ
ความฝัน   กลับสู่ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไม่หลอกลวงใคร ปลูกพืชผักสมุนไพรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ติดต่อ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม.๑๐๔๐๐ มือถือ
๐๙-๙๒๘๗-๙๑๔๗
 E-mail:
Ch.Chennil@Gmail.Com
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สมุนไพร ตำรายา สุขภาพ อาชีพ  และกิจกรรมการอบรมต่างๆได้ที่ www.jamrat.net


 
 ----------------------------------------------------------- 
คนอื่นเขียนถึงจำรัส
http://thongthailand.igetweb.com/index.php?mo=3&art=503850