เรื่องเล่าสุขภาพ

เบิ่งลาว
โปรแกรม..เบิ่งเมืองลาวคลอดแล้ว  ฮ่าๆๆ

โปรแกรม Dao Coffee’ Plant Tour และ ท่องเที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

สาหรับ กรุ๊ป วี.ไอ.พี. ลูกค้า ดาวคอฟฟี่

วันที่หนึ่ง (วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556)

กรุงเทพฯ - อุบลฯ – ปากซอง – น้าตกตาดผาส้วม – สวนกาแฟดาว
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เดินทางโดยสานการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9310 เครื่องออกเวลา 06.05 น.

07.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ของ ดาวเรืองกรุ๊ป ให้การต้อนรับ ท่าน และน้าท่านโดยรถตู้ วี.ไอ.พี สู่ตัวเมืองอุบลราชธานี และรับประทานอาหารเช้า จากนั น เดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร

09.30 น. ถึงด่านช่องเม็ก ท่านสามารถเดินชมสินค้าพื นเมืองของชาวลาว สินค้าปลอดภาษี ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากร จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองปากเซ แขวงจ้าปาสัก โดยเส้นทางถนน ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพ ความเป็นอยู่ของชาวลาว Check in เข้าที่พัก ณ โรงแรมจ้าปาสักแกรนด์ ตั งอยู่ริมแม่น้าโขง หลังจากเสร็จ จากการเก็บสัมภาระ แล้ว เราจะน้าท่านเดินทางสู่ อ.ปากซอง เยี่ยมชม โรงงานกาแฟดาว (Dao Heuang Group)

11.00 น. เดินทางถึงโรงงาน Dao Heuang Group ชมขั นตอนการคัด คั่ว เมล็ดกาแฟ และโรงงานกาแฟสำเร็จรูป ซึ่งได้มาตรฐานสากล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ปากซองการ์เด้นท์ เมืองปากซองหลังจากนั น พาท่านเดินทางสู่

“สวนกาแฟดาว” ชมขั นตอนการเก็บผลผลิต ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติอันสวยงาม

15.00 น. ออกเดินทางถึง น้าตกตาดผาส้วม ซึ่งเป็นน้าตกที่สวยงามท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ห้อมล้อมไว้ ณ อุทยานแห่งนี ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของหมู่บ้านชนเผ่าพื นเมือง (เฮือนชนเผ่า)

17.30 น. เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองปากเซ พร้อมรับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร “แม่น้าโขง” ของโรงแรม

จ้าปาสักแกรนด์ชมทิวทัศน์แม่น้าโขงยามค่้า ฟังดนตรีไพเราะ หลังจากนั น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556)

ปากเซ – น้าตกคอนพะเพ็ง – ปราสาทหินวัดพู (มรดกโลก)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ น้าตกคอนพะเพ็ง เป็นน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้าโขง ตั งอยู่บนแก่งหินใหญ่ ขวางกั นเส้นทางการไหลของแม่น้าโขงทั งสาย มีลักษณะต่างระดับกันประมาณ 10 เมตร แต่กระแสน้ารุนแรงมาก ได้รับสมญา-นามว่าเป็น “น้าตกไนแองการ่า แห่งเอเชีย”

11.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. จากนั นน้าท่านเดินทางไปยัง ปราสาทหินวัดพู ซึ่งตั งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี ปราสาทหินวัดพู หรือวัดพูจ้าปาสัก ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั งของวัดพูเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งอารยธรรมขอมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน

18.30 น. แวะรับประทานอาหารค่้าบนเรือนแพ “ร้านบ้านลาวเฮือแพ” ลิ มรสอร่อยกับปลาแม่น้าโขงฝั่งลาวใต้ จากนั นกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

หน้า 1/2

วันที่สาม (วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556)

ตัวเมืองปากเซ – ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั น Check out พร้อมออกเดินทาง

08.00 น. พาท่านชมบรรยากาศ วิถีชีวิตยามเช้า ของเมืองปากเซ แวะนมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดหลวง ประจ้าเมืองปากเซ จากนั นให้ท่านได้ ช็อปปิ้งที่ตลาดเช้าปากเซ “ตลาดดาวเรือง” เลือกซื อสินค้าพื นเมือง ผ้าไหมลาว, เครื่องเงิน

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และจิบกาแฟดาว ต้นต้ารับ ที่ร้าน The Tea Room พบกับอาหารแบบผสมผสานระหว่างลาวใต้, เวียดนาม และฝรั่งเศส และ Bakery ชั นเยี่ยมที่ท้าสดๆ ภายในร้าน

12.30 น. ออกเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก แวะ ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ไวน์ชั นดีจากต่างประเทศ และสินค้าพื นเมืองต่างๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื อ จากนั น ออกเดินทางต่อด้วยรถตู้ VIP ไปยัง จังหวัดอุบลราชธานี

15.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9317

เครื่องออกเวลา 16.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 17.50 น. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โปรแกรมในวันที่สอง อาจเปลี่ยนสถานที่ชมปราสาทวัดพู เป็นน้าตกหลี่ผีได้ ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่เดินทาง

สิ่งที่ควรน้าติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจ้าตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื อคลุมกันหนาว

***********************************

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อท้าบัตรผ่านแดน และตั๋วเครื่องบิน (ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง)

กรุณาส่งส้าเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารหน้า-หลัง พร้อมเซ็นรับรองส้าเนา ให้เจ้าหน้าที่

ซ้า บาย ดี ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

blog comments powered by Disqus