เรื่องเล่าสุขภาพ

น่าน
๑๓-๑๔ สค.๒๕๕๔
              ผมเดินทางไปจังหวัดน่าน มีเรื่องดีๆที่น่านเยอะครับ โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดน่าน มีคัมภีร์ยาสมุนไพร
   อ.คำรพ  วัชราคม ท่านได้ถ่ายทอดให้ผม มาฝากท่านผู้อ่าน

blog comments powered by Disqus