เรื่องเล่าสุขภาพ

ตามรอยพระศาสดา อินเดียและเนปาล
                   ตามรอยบาทพระศาสดา
                                    "ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน" 
     เพื่อแฟนคลับ Jamrat.net  ผมจะเดินทางไปผลิตสารคดีที่ประเทศอินเดียและเนปาล นำสิ่งที่เรียกว่าที่สุด มาฝากแฟนคลับทุกท่านคลับ ต้องขอขอบคุณ City Center Group    ที่สนับสนุนค่าเดินทาง อาหารที่พัก ตลอดการเดินทาง      ระหว่าง ๓๐ พย. - ๗ ธค. ๒๕๕๖ รวม ๘ วัน เพียง ๒๙,๙๐๐ บาทเท่านั้นเอง ฮ่าๆๆ
    ไม่ทราบมีที่ว่างอีกหรือเปล่าใครสนใจไปติดต่อด่วน ที่ คุณทอม ๐๘-๖๕๒๓-๒๐๗๗ ถ้าเที่ยวนี้ไม่ทันไปเที่ยวหน้า แง้ๆๆ

                      นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่
            ๑ .  สวนลุมพินีวัน  สถานที่ที่พระโพธิ์สัตย์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา
           ๒ .  ตำบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอำนาจของมาร
           ๓ .  เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก
           ๔ .  เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานด้วยอุนุปปานิเสนธาตุ
           ๕ .  เมืองสาวัตถี  เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา  
ซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กับพระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่ว่า.-
          “อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
               นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ ณ. เมืองราชคฤห์ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของโลก สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา 

              คาดว่าคงจะได้สมุนไพรเด็ดๆของอินเดียมาฝาก ฮ่าๆๆ
                                                            ---------------------------------

blog comments powered by Disqus