เรื่องเล่าสุขภาพ

สมาธิจิต
                         สมาธิจิต
            “ขอบารมีบรมคุรุแพทย์รักษาโรค”
                                         จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
     ผมรู้จักกับคุณศุภวิทย์  เลาหวิโรจน์ นายแบงค์ธนาคารกรุงเทพ มานานไม่ได้ติดต่อเห็นหน้าค่าตากันร่วม ๒๐ ปี ล่าสุดปี ๒๕๕๕ คุณศุภวิทย์ ได้มาเยี่ยมผมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไปดูผมตั้งเวลาเทียบนาฬิกาเวลา ๐๘.๐๐น. ที่ห้องส่งด้วยความตื่นเต้น
   วันนั้นก่อนเดินทางกลับคุณศุภวิทย์ได้มอบเหรียญบรมคุรุแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์ นายแพทย์ประจำพระองค์ สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ๑ เหรียญ พร้อมกับแนะนำว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่สุขภาพไม่ดีด้วยโรคภัยต่างๆ ให้อธิษฐานจิตขอพรบรมคุรุแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์ โรคภัยต่างๆจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์   วิธีเจริญจิตภาวนาให้ท่องนโมก่อน ๓ จบ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ( ๓ จบ)  แล้วหลังจากนั้น ให้ท่องพระคาถาบูชาเอกอัครมหาบูรพปรมาจารย์ ชีวกโกมารภัจจ์ ดังนี้
      “โอมะ นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก         สัพพะ สัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง
        ปะภาโส  สุริยาจันทัง  โกมาระภัจโจ  ปะภาเสสี  วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนะโหมิ”
  ขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้า....( ชื่อ / นามสกุล )  พ้นจากโรคร้ายภัยเวร โรคเวร โรคกรรม ขอให้อายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุมครองข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเทอญ
    นำส้ม ๕ ลูก หรือ ๙ ลูก น้อมนมัสการ ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรให้ท่านเมตตารักษาโรคภัยในตัวผู้ขอพรแล้วนำส้มกลับบ้าน รับประทานส้ม เช้า-เย็น ครั้งละ ๑ ลูก สวดพระคาถาบูชาข้างต้นทุกเช้า-เย็น และนั่งสมาธิเช้า-เย็น ให้สมาธิจิต รักษาโรค โดยกำหนดจิตให้อยู่ ณ จุดที่ต้องการรักษา
   การนั่งสมาธิแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ระยะแรก ๕-๑๕  นาที ระยะที่สอง ๑๕-๓๐  นาที ระยะที่สาม ๓๐-๔๕ นาที ( ตามแต่ผู้นั่งปฏิบัติได้)
   เมื่อส้มหมด ก็มาขอเพิ่มและปฏิบัติเช่นเดิม จนกว่าโรคจะหาย และต้องให้สัจจะว่า เมื่อท่านอาการดีขึ้นหรือหายจากอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ท่านต้องทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อถวายเป็นค่ารักษา เช่นตั้งสัจจะว่าจะถวายสังฆทาน หรือจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคนอื่นๆหรืออะไรก็ได้ที่เป็นบุญกุศล และอย่าลืมว่าการที่ท่านตั้งสัจจะนั้น ท่านต้องปฏิบัติตาม อย่าบิดพลิ้ว ไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้ ถ้าไม่มั่นใจว่าจะรักษาสัจจะได้ อย่าสะเพร่าให้สัจจะ
    ข้อสำคัญสัจจะที่ท่านให้นั้น ท่านต้องดูด้วยว่าคุ้มพอประมาณกับสิ่งที่ท่านเป็นหรือไม่ เช่น  ท่านกำลังมีเคราะห์หนัก ชะตาขาด แต่ท่านให้สัจจะเพียงว่าจะใส่บาตรพระเพียง ๑ รูปเช่นนี้ไม่เกิดผลแน่นอน แต่ทั้งนี้ขอย้ำว่าบุญกุศลนั้น เกิดจากความศรัทธาเชื่อมั่น ไม่ได้เกิดจากจำนวนเงินหรือวัตถุที่ท่านทำ บุญกุศลที่ท่านตั้งสัจจะนั้น ขอให้ท่านทำเองอย่าให้คนอื่นทำให้ เพราะ “ใครทำคนนั้นได้” อุทิศส่วนกุศลให้บรมคุรุแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์ และบรรดาเจ้ากรรมนายเวร และผู้ที่ทำให้ท่านต้องมีโรคภัยไข้เจ็บ
    คุณศุภวิทย์ ยังย้ำอีกว่า ผู้ใดได้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระคาถาบทนี้ และผู้ใดได้เจริญพระคาถาบทนี้ จะบังเกิดมีอานุภาพ ป้องกันสรรพโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งหลายทั้งปวง จะเป็นผู้ไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ หาได้ยากและหากยิ่งได้ช่วยเผยแพร่ออกไป จะมีอานิสงส์บุญทำให้ปราศจากโรคร้ายภัยเวรต่างๆ
                 -------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  
         

blog comments powered by Disqus