เรื่องเล่าสุขภาพ

อาเศียรวาทราชสดุดีฯ
อาเศียรวาทราชสดุดีฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

      จำรัส  เซ็นนิลนี้         น้อมชีวี  ถวายพระพรฯ
ร่วมเหล่า พสกนิกร           กราบอวยพร   ถวายชัย
      อ้าองค์  นราธิป          พระชนม์ชีพ  ยั้งยืนไซร้

เล่มเดียว คุ้มโรคภัย          เว็ปไซด์ฯนี้  นบราชันย์

                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
                   นายจำรัส  เซ็นนิล Web Master:
WWW.Jamrat.net


 

blog comments powered by Disqus