เรื่องเล่าสุขภาพ

ของขวัญล้ำค่าจากฟ้าสู่ดิน
          ของขวัญล้ำค่าจากฟ้าสู่ดิน                                                     
 
   “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี”
                                                              จำรัส   เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
                  เช้าวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านคลอง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีเพื่อเตรียมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

                ปัจจุบันการเดินทางสะดวกใช้เส้นทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) เข้าทางออก อ.พนัสนิคม มุ่งสู่ อ.เกาะจันทร์เพียง ๒ ชั่วโมงคณะเราก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ภาพที่เห็นต้องตะลึงกับทัศนียภาพที่สวยงามนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์อย่างคุ่มค่าในด้านต่างๆของอ่างเก็บน้ำ

               ความสดชื่นยามเช้าที่เราได้สัมผัส และมองเห็น ป้ายชื่อ “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านบนเชิงเขา มีถนนคดเคี้ยวไปตามสันเขาเหนืออ่าง มีศาลาชมวิวมองเห็นสันเขื่อนของอ่างเบื้องล่างที่ตรงยาวเหยียดขนาบไปกับอ่างน้ำ  มีบันไดเดินลดหลั่นลงไปสู่อ่าง ได้ เห็น ผืนน้ำที่กว้างใหญ่ ฝายน้ำล้นที่มีนกกระยางสีขาวเกาะเรียงราย แซมกับนกบางตัวที่มีสีดำ บางตัวก็บินฉวัดเฉวียนโฉมหาปลา ช่างสวยงามจริงๆ

 
  
 
                                                                                  
                ผอ.ชยันต์  เมืองสง  (ขวา)
            คุณชยันต์  เมืองสูง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ที่มาต้อนรับคณะเราเล่าให้ฟังว่า บริเวณที่สร้างเขื่อนนี้แต่ก่อนเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังทุกปี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หน้าแล้งก็แล้งจัดขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริงานชลประทานเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ กรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ด้วยงบประมาณ ๖,๗๐๐ ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๗ ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เพิ่มวงเงินโครงการจากเดิม ๖,๗๐๐ ล้านบาทเป็น ๙,๓๔๑.๓๖๔๗ ล้านบาท ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม ๗ ปีเป็น ๑๐ ปี ( ๒๕๕๓-๒๕๖๒)
           อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินความยาวเขื่อน ๓,๘๒๙ กิโลเมตร ความสูง ๑๓.๓๐ เมตร ความจุอ่าง ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ ๔๔,๐๐๐ ไร่ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ อ.พานทอง อ.พนัสนิคม อ.เกาะจันทร์ และอำเภอเมืองชลบุรี

  
        
              รองอธิบดีสัญชัย

        ที่ศาลาชมวิวคณะสื่อมีโอกาสพูดคุยกับคุณสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน ท่านบอกว่าระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง ในปี ๒๕๕๖  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำบางปะกง อ่างเก็บน้ำคลองหลวงแม้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
        หากไม่มีอ่างเก็บน้ำคลองหลวงกักเก็บน้ำไว้แล้ว จะมีมวลน้ำมหาศาลกว่า ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายอ่างฯ ไหลท่วมพื้นที่ อ.เกาะจันทร์ อ.พนัสนิคม และ อ.พานทอง อย่างรุนแรง รวมทั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร เมื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวงแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
         จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำคลองหลวงจะเพิ่มสูงขึ้น โดยภาคการเกษตรจะมีความต้องการน้ำประมาณ ๑๒๖ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคการอุปโภค-บริโภค มีความต้องการประมาณ ๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการประมาณ ๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมประมาณ ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
         อย่างไรก็ตามแม้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงจะมีความจุในระดับกักเก็บเพียง ๙๘  ล้านลูกบาศก์เมตรก็ตาม แต่สามารถกักเก็บในระดับสูงสุดถึง ๑๔๐.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตรเต็มศักยภาพของลุ่มน้ำ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละปีจะมีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ประมาณ ๑๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิม กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างสบาย

         
      คุณมหิทธิ์  วงศ์ษา                            คุณอภิณพ   มังกรแก้ว             หลังจากนั้นคณะสื่อได้ติดตามคุณมหิทธิ์  วงศ์ษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการและคุณอภิณพ  มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากกรมการพัฒนาชุมชนที่มาร่วมบูรณาการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำฯ เราได้พบกับกลุ่มผู้จับสัตว์น้ำบ้านคลองซึ่งกำลังลำเลียงปลาขึ้นจากอ่าง มีพ่อค้า-แม่ค้ามาซื้อถึงที่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆนำสินค้าแปรรูปมาจำหน่าย เช่น บ้านหนองชุมเห็ด บ้านเนินตะแบก บ้านหนองมะนาว  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นปลาส้ม เครื่องแกงสดจากสวนไร้สารพิษ น้ำซอสมะเขือเทศ มะนาว สับปรด ผัก ข้าวเกรียบสมุนไพร แชมพู น้ำฟักข้าวเพื่อสุขภาพและน้ำยาล้างจาน ฯ

        
    (ซ้าย) ผญ.สมชาย  บุุญเอี่ยม            คุณอุดม  ขันทกาศ

    และที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่บ้านท่าบุญมี คลองหลวงคณะเราได้พูดคุยกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่ใช้น้ำจากอ่างฯมาทำนา ทุกคนดีใจที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ลดปัญหาน้ำท่วมและสามารถใช้น้ำปลูกพืชผัก ทำนาได้ตลอดปี  คุณอุดม  ขันทกาศ   เกษตรกรทำนาจากบ้านนาตะแบก บอกว่าปีนี้ราคาข้าวไม่ค่อยดี เลยหันมาปลูกกะหล่ำปลี กระเจี๊ยบเขียว แตงโม ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ถ้าข้าวราคาดีก็จะกลับมาทำนาอีก ซึ่งสามารถทำนาได้ปีละ ๒-๓ ครั้ง
          อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริชลบุรีนอกจากเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์แล้วยังช่วยป้องกันบรรเทาอุทกภัย อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการประมงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว

      
   ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์สามารถชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้ากระทบผิวน้ำในอ่างและพระอาทิตย์อัศดงที่งดงามไม่แพ้ที่ใด บรรยากาศแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไป จึงมีนักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลมาท่องเที่ยว ได้ชมวิถีชีวิตของชุมชน การทำไร่ทำสวน ทำนา หาปลาของชาวบ้านหรือจะไปพักใจที่วัด พระพุทธบาทเขานางนม สักการะพระพุทธบาทจำลอง เพื่อทดสอบพลังการเดินขึ้นเขาซึ่งมีบันไดถึง ๔๓๖ ขั้น ใช้เวลาประมาณ  ๑๐-๒๐ นาที พอให้เหงื่อออก หากจะทำบุญให้ครบ ๙ วัดก็ยังได้ เพราะมีวัดในละแวกชุมชนจำนวนมาก เช่นวัดเกาะโพธิ์ วัดท่าบุญมี วัดเกาะจันทร์ วัดหนองงูเหลือม วัดกระบกคู่ วัดหนองลำดวน วัดสายวารี วัดหนองชุมเห็ด วัดพุทธศาสตร์ วัดหนองบอน
           เมื่อได้อิ่มบุญแล้วหากใครจะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง ปั่นจนลืมเหนื่อย ถนนที่นี่น่าปั่นมากๆ ปั่นไปชมวิวไปเพลิดเพลินจนลืมกลับ สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ  อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี เสมือน สวรรค์จากฟากฟ้า เนรมิตลงสู่พื้นดินให้เราคนไทยได้สัมผัสและดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ
                                  --------------------------------------------------------------
       
  

blog comments powered by Disqus