เรื่องเล่าสุขภาพ

อาเศียรวาทวันแม่
      
                                        อาเศียรวาท  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙

               เฉลิมพระ ชนม์สิบสอง          ต่างแซ่ซ้อง  สดุดี
          จำรัส.. เซ็นนิล  นี้                     ถวายชีวี..พระองค์
       เศษเสี้ยวหนึ่ง.. ธุลี                       ที่ลูกนี้..จักทำได้
       กราบพระ  แม่มิ่งไทย                   ขอเทิดไท้..ราชินี

                 
                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า..
                                              นายจำรัส  เซ็นนิล  และแฟนคลับ Jamrat.net

blog comments powered by Disqus