เรื่องเล่าสุขภาพ

งานมหกรรมพืชสวนโลก
งานมหกรรมพืชสวนโลก
ช่วง ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับ คอยรับฟังการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๑๓ มค.๕๕
เวลา ๐๘.๐๐น.  และเวลา ๑๓.๐๐น. ระบบเอ็ฟเอ็ม ๙๒.๕ MHz. และ เอ.เอ็ม ๘๙๑ KHz. และ สวท.ทั่วประเทศความถี่แตกต่างกันไป

             ผมเดินทางผ่านลำปางเก็บภาพหลักกิโลเมตรยักษ์ข้างทางมาฝาก ภาพถัดมาเป็นภาพหอคำหลวง และภาพกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าสูงกว่า ๔๐ เมตร  งานมหกรรมพืชสวนโลก เริ่ม ๑๔ ธค.๕๔-๑๔ มค.๕๕ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
   วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ อย่างเป็นทางการ
สอบถามข้อมูล ๐-๒๖๑๐-๒๐๑๑ หรือที่ www.royalfora2011.com
   ส่วนการประชุม ครมสัญจร จะประชุมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐น. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕เช่นกัน
blog comments powered by Disqus