เรื่องเล่าสุขภาพ

บรรยากาศยามเช้าวันวิทยุ
             บรรยากาศยามเช้า ( ๒๕ กพ.๒๕๕๕) ที่บริเวณลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คุณลัดดาวัลย์  บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีสักการะพระพรหม ร่วมกับนายไพฑูรย์  หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สวท.เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันวิทยุกระจายเสียงไทย

คุณพรพัฒนา  ผู้ดำเนินรายการบันทึกสถานะการณ์เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.


blog comments powered by Disqus