เรื่องเล่าสุขภาพ

๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

              งานราชการนั้นเป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนผู้ปฎิบัติบริหารจึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่องเกิดเป็นผลเสียหายแก่ตนแก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่าการทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุดเพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง
                                พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนืองในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

blog comments powered by Disqus