เรื่องเล่าสุขภาพ

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต"ไพบูลย์"

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต“ไพบูลย์”

                       จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
 
                     ฟังข่าวบุคคลดังๆทั้งระดับโลกและประเทศ ถูกมะเร็งคร่าชีวิตแล้วใจหายครับ เกิดทองมากมายมหาศาล
ก็ไม่สามารถหยุดยั้งมะเร็งได้ ล่าสุดนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
'อดีตรองนายกฯ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน
ด้วยวัย ๗๑  ปี เมื่อเวลา ๑๓.๔๓ น. วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่รพ.จุฬาฯ                     นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เกิดวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่ บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร  สมรสกับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพิชา วัฒนศิริธรรม (สมรสกับณัฎฐพร ทิตตยานนท์) และ
นางชมพรรณ กุลนิเทศ (สมรสกับ ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ)
                     นายไพบูลย์เคยทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายไพบูลย์รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๔๙ และรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
                   ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอุดมการณ์ชัดเจน และมีแนวคิดแนวแน่ในการอุทิศตัวเอง เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมชนบท การแก้ปัญหาความยากจน การทำงานเพื่อสังคม จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในวัย 71 ปี ด้วยการรั้งตำแหน่งสุดท้าย 
"ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา"
                   กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ ในวันที่ 10 เม.ย. 2555 ณ วัดธาตุทอง ศาลา 7 และกำหนดสวดพระอภิธรรม รวม ๗  
วันนับแต่วันที่ 10 เม.ย.
๒๕๕๕        กำหนดรดน้ำศพเวลา  น. ๑๖.๓๐น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา ๑๗ .00 น. และสวดอภิธรรมศพในเวลา ๑๘.00 น.
 


             ในช่วงชีวิตของนายไพบูลย์ได้สร้างหลักคิด และแนวทางปฏิบัติมากมายทิ้งให้ไว้รุ่นลูกหลานได้สืบทอด โดยเฉพาะ"บันได ๕
ขั้นสู่ทางรอดประเทศไทย"ซึ่งยังสามารถนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ในวันนี้
 
 บันไดขั้นที่ ๑ ร่วมกันค้นหาความจริง ยอมรับสถานการณ์ที่เป็นจริงเท่าที่ทำได้ แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ให้เห็สถานการณ์ที่เป็นจริง
ชี้วัดได้ไม่ใช้ความรู้สึกหรือความเห็นมาถกเถียงกัน แล้วปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงได้
 
 
บันไดขั้นที่ ๒ ร่วมค้นหาจุดอ่อนที่สำคัญ เลือกจุดอ่อนที่แก้ไขได้ แล้วร่วมกันแก้ไขหรือทำให้เบาบางลง  
   "อย่างจุดอ่อนเรื่องการคอร์รัปชั่น ทุจริต โกงกิน เบียดบัง ฉกฉวยประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบในทางที่มิชอบ เป็นการ
บั่นทอนระบบต่าง ๆ อย่างมหันต์ หาทางแก้ไขโดยมองหน้ากันแล้วบอกว่า เลิกทุจริตกันบ้างดีไหม จะโกงกันไปถึงไหน อยู่
พอมีพอกินตามสมควรก็น่าจะพอแล้ว ใช้ชีวิตสุจริตไม่สบายกว่าหรือ อย่างนี้น่าจะทำได้ แม้จะแก้ไม่ได้ทั้งหมด แต่บรรเทาลง" 

 
  บันไดขั้นที่ ๓  ร่วมกันค้นหาจุดแข็ง เลือกจุดแข็งที่มีศักยภาพดี เพื่อเพิ่มพลัง และขยายผลให้มากที่สุด โดยร่วมกันศึกษาจุดแข็ง
ควบคู่กับการศึกษาจุดอ่อนแล้วเชื่อมาเป็นเรื่อง ๆ จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ จัดลำดับอะไรที่คิดว่าสำคัญมาก สำคัญน้อย แล้วมาสร้าง
ความเห็นพ้องต้องกัน 
 
 บันใดขั้นที่ ๔ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ เป้าหมายแห่งชาติ และวาระแห่งชาติที่เป็นรูปธรรม และกำหนดวิธีวัดผลได้ เช่น
การกำหนดอุดมการณ์แห่งชาติก่อน ถ้าอุดมการณ์แห่งชาติจะเอาความร่ำรวยเป็นหลัก เป้าหมายจะตามมาว่า ยิ่งผลิตมากยิ่งดี
หรือจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้  
 
บันไดขั้นที่ ๕ มุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติตามวาระแห่งชาติด้วย พละ ๔ คือ
          ๑.ปัญหาพละ คือ การใช้ปัญหาเป็นพลัง
          ๒.วิริยะพละ คือ การมีความพากเพียร พยายามเป็นพลัง
          ๓.อนวัชพละ คือ การใช้ความถูกต้องเป็นพลังและ 
          ๔.สังคหพละ คือ ความเกื้อกูล ความเอื้ออาทร ถ้าใช้พละ ๔ ในการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติจะทำให้การมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติตาม
วาระแห่งชาติมีพลังมาก"
   
 ทั้งหมดคือบันได ๕ ขั้น สู่ทางรอดประเทศไทย ถ้าตราบใดที่คนในสังคมรู้สึกดี รู้สึกมีกำลังใจ รู้สึกมั่นคง ตรงนั้นคือ สัญญาณ
แห่งความอยู่รอด แต่ถ้าคนในสังคมหงุดหงิด สับสน แตกแยก ชิงชัง วุ่นวาย โกรธแค้น แม้จะกำลังเดินไปสู่ความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ" ก็ถือว่า สังคมนั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่ถือว่าเป็นสภาพที่น่าพอใจ
    หลากหลายพื้นฐานแนวคิด และมุมมองที่นายไพบูลย์สะท้อนไว้ แม้หลายความเห็นดังกล่าวจะเป็นถ้อยคำสัมภาษณ์ของ
นายไพบูลย์ที่ผ่านมาเกือบ ๑๐ ปี แต่ดูเหมือนว่า ทุกเรื่องราวยังคงเป็นแง่คิดที่ยังคงใช้ดีในกับสถานการณ์ที่เป็นเกิดกับ
ประเทศไทย ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนายไพบูลย์      
 
ขอขอบคุณภาพจาก http://www.gotoknow.org
 
 

blog comments powered by Disqus