เรื่องเล่าสุขภาพ

อาลัยหมอประสพ
อาลัย "หมอประสพ รัตนากร" สิ้นลมสงบในบั้นปลายชีวิตด้วยอายุ ๙๒ ปี
 
              ศ.นพ.ประสพ รัตนากร เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๕ มิถุนายน โดยมีอาการร่วมด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ทั้งนี้ ศ.นพ.ประสพเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม รวมอายุ ๙๒ ปี โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น.ได้เคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา ๗ และได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา ๑๗.๓๐ น.ของวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
        
นับจากซ้ายไปขวา ๑ ผอ.ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศคุณอมราภรณ์  รัฐวินิจ
๒ ประกิจ  ศรีพยัคฆ์ ผู้บันทึกเสียงรายการใจเขาใจเรา ให้หมอประสพ มายาวนาน ๓ หมอประสพ รัตนากร ๔ จำรัส  เซ็นนิล ๕ ภิญโญ  รุ่งสมัย
๖ คุณอรุณี  แดงพันธ์ ผอ.ส่วนสื่อข่าว  ทั้งหมดคือทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

       ทั้งนี้ ศ.นพ.ประสพ รัตนากร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปริญญาโททางจิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยา จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาเพิ่มเติมด้านจิตวิทยา ประสาทวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตวิทยาเป็นคนแรกของประเทศ และได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน โดยเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งโรงพยาบาลประสาททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ และเผยแพร่ความรู้ด้านจิตวิทยาสู่สาธารณชนด้วยรายการ “ใจเขาใจเรา” ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ต่อเนื่องกันมากว่า ๕๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และก่อตั้งสมาคมวิชาชีพทางสุขภาพจิต ประสาทวิทยา จิตเวชศาสตร์ และสังคมวิทยา เป็นผู้ริเริ่มงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในผลงานด้านสุขภาพจิต จิตวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย รวมทั้งได้รับการสดุดีจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นนักสุขภาพจิตชุมชนในรอบ ๕๐ ปีด้วย
                                              -----------------------------------------------------blog comments powered by Disqus