เรื่องเล่าสุขภาพ

งานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในเวียดนาม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. โปรดคอยติดตามชมบรรยากาศ พิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในเวียดนาม
ภาคกลางรับฟังได้ทางคลื่น FM. ๙๒.๕ MHz. และ AM ๘๙๑ , ๘๓๗ KHz. ต่างจังหวัดฟังคลื่น สวท.ในจังหวัดของท่านความถี่แตกต่างกันไป...


 คุณอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม คณะกรรมการ คชก.
  คุณศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  คุณณรงค์  ธีระจันทรางกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
  คุณธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สำนักพัฒนานโยบายแผน กรมประชาสัมพันธ์
  คุณสุรพล  จารุพงศ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  คุณมนู  โป้สมบูรณ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นยางพารา                นักข่าวที่ร่วมเดินทางไปทำข่าวที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ๔ ชีวิต มีคุณทิฆัมพร อยู่กำเหนิด นักข่าวสาว
คุณโสภณ จันทร์กลม ช่างภาพ
    จากไทยทีวีสีช่อง ๓  คุณสุรัตน์ อัตตะ จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และจำรัส  เซ็นนิล วิทยุแห่งประเทศไทย
           วันสุดท้ายเราได้ร่วมชะตากรรมด้วยกัน( ทำให้รักกันมากขึ้น)ตะลุยกรุงฮานอย พบปะชาวบ้าน หากินกันเองตามมีตามเกิด ฮ่าๆๆ    คุณโสภณ        จำรัส        คุณสุรัตน์              คุณทิฆัมพร 
                                               
รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย (วันที่ ๑๔ มิย.๒๕๕๕) ตอน..เยือนเวียดนามย้อนหลังได้ 
                    เกษตรจัดงานผลไม้ขยายตลาดไปประเทศเวียดนาม
           นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ปี 2555 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตของผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ประมาณ 754,150 ตัน ใกล้เคียงกับปี 2554 ซึ่งมีผลผลิต 758,857 ตัน เดือนเมษายน – มิถุนายนเป็นช่วงฤดูกาลที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งส่วนใหญ่มีการกระจายเพื่อบริโภคทั้งในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลไม้ เป็นสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ดังนั้นในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ออกและกระจุกตัวกันมากในภาคตะวันออก การกระจายผลผลิตให้ผ่านออกไปจากแหล่งผลิตโดยเร็วจึงเป็นมาตรการหนึ่งใน 4 มาตรการตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี 2555 คือ การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต , การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต, ส่งเสริมการแปรรูป และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย โดยการจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในประเทศ
              
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ( คชก.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี 2555 โดยการจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในประเทศเวียดนาม ( Thai Fantastic in Vietnam ) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2555 วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญของผลไม้ไทย เป็นการขยายตลาดผลไม้ไทยไปยังประเทศเวียดนามและประเทศใกล้เคียงพร้อมทั้งกระตุ้นผู้ผลิตของไทยให้เล็งเห็นถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
              กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแนะนำชนิดและพันธุ์ไม้ผลของไทยและข้อมูลด้านคุณค่าทางอาหารของผลไม้ต่างๆ ,การสาธิตการแกะสลักผลไม้, การจำหน่ายผลไม้สดและแปรรูปโดยเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ,การจัดชิมผลไม้ฟรี วันละ 2-3 รอบ,การแข่งขันการกินผลไม้,การแสดงทางวัฒนธรรมของไทย,การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้ากับเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทย
               ผลจากการจัดงานในครั้งนี้  นักธุรกิจ ผู้นำเข้าและผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม ได้รู้จักผลไม้ไทยชนิดต่างๆมากขึ้น รู้วิธีบริโภค คุณค่าทางอาหารและรสชาติทั้งผลไม้สดและแปรรูป สามารถมองเห็นช่องทางและโอกาสการส่งเสริมและแนวทางการขยายช่องทางการตลาดผลไม้ไทยในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการระบายผลไม้ไทยในช่วงที่ทีผลผลิตล้นตลาด ทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับผลไม้ไทยในประเทศเวียดนาม ทำให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีความเชื่อถือว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพเป็นหนึ่งในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงในการนำเข้า…
                                                                  
    

blog comments powered by Disqus