เรื่องเล่าสุขภาพ

รายการทั่วทิศถิ่นไทย
ทั่วทิศถิ่นไทย "ความรู้คู่ความสุข"
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM. ๙๒.๕ MHZ. AM.891 KHZ. และเครือข่ายทั่วประเทศ เอ.เอ็ม ๘๓๗   Khz.  ตามดูคุณภาพชีวิต…ทั่วทิศถิ่นไทย  จันทร์ - ศุกร์ เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐น.
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕                                  ฟังรายการย้อนหลัง JAMRAT.NET

เวลา รายละเอียด การปฏิบัติ
๑๓.๐๐น. ไตเติ้ล 
ผู้ดำเนินรายการคุณจำรัส  เซ็นนิล-คุณประมุข  ไทยเสถียร
สวัสดีผู้ฟัง แนะนำรายการและผู้ร่วมรายการ
เรื่อง..ของดีบึงกาฬ กับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจยางพาราและแนวทางการป้องกัน-แก้ไขปัญหาสาธารณะภัยในภาวะวิกฤต
DALET
สด  /ดาวเทียมรูส-๓
  ผู้ร่วมรายการ
๑. นายพรศักดิ์  เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
๒. นายสงกรานต์  คำพิไสย อดีต สส.บึงกาฬ และผู้นำเกษตรกร
๓. นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอพรเจริญ
๔. คุณพ่อวิไล  คุณชื่น ปราชญ์พื้นบ้าน
๕. นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณไตรเกษตรกรชาวสวนยางพารา ๕๐ ไร่
๖. นางบังอร  ยืนยงเกษตรกรชาวสวนยางพารา  ๑๐ ไร่
       
  สถานที่ผลิตรายการ
วัดป่าสุเมฆนันทาราม หมู่ ๕ (บ้านศรีมงคล)
ตำบลป่าแฝก  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ประสานนายอำเภอชาญชัย ศรศรีวิชัย
 
  จำรัส เซ็นนิล
ประมุข  ไทยเสถียร
สุกัญญา สว่างศานติสกุล
ศรัญญา  สิทธิผล
 
๑๓.๕๙  น. จิงเกิ้ลปิดรายการ สด  / ดาวเทียม
DALET
ดำเนินรายการ คุณจำรัส เซ็นนิล  - คุณประมุข ไทยเสถียร  
ประสานรายการ คุณแทนพงศ์ เลาหวิโรจน์ 
เทคนิค นายคงศักดิ์  สายวงศ์ 
กำกับรายการ นายเกรียงศักดิ์  ถวายชัย ผอ.สวท.บึงกาฬ
ควบคุมรายการ นายไพฑูรย์  หิรัญประดิษฐ์  ผอ.สวท.กทม.
 

blog comments powered by Disqus