เรื่องเล่าสุขภาพ

ภาระกิจที่แม่ฮ่องสอน
ภาระกิจทีแม่ฮ่องสอน ( ฉายเดี่ยว)
                   ๐๖.๔๐น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปเชียงใหม่  ๑๑.๐๕ น. ขึ้นเครื่องไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน


                                                                            กำหนดการฝึกอบรม
โครงการ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน    
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี           
    ระหว่าง วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                   ----------------------------------------------------------------------
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.               – ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน รายงานตัว ถ่ายรูป เพื่อทำบัตร อปม.  รับเอกสาร
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.              – กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.              – รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓. ๐๐ – ๑๓.๑๕ น.             – พิธีเปิด
                                                -  ชมวีดีทัศน์ นโยบายนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และอธิบดีกรมประชา  
                                                    สัมพันธ์
                                                -  นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน
                                                -  นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดฯ
                                               -   เรียนรู้การ ปฏิบัติงาน โดยการผลิตรายการ ถ่ายทอดเสียงฯ รายการ “ทั่วทิศถิ่น ไทย” สวท.  ทั่ว 

                                                     ประเทศ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.โดยคุณจำรัส  เซ็นนิล
                                                -   ผู้ร่วมรายการสนทนา สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสื่อ  อปม. ปราชญ์ชาวบ้าน
                                                    ภูมิปัญญา ผู้แทน ผู้เข้าร่วมอบรม และประชาสัมพันธ์
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.             – การเมืองการปกครองไทย โดย คุณอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
                                                - (บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มในห้องประชุม)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.              –  การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้น   โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน        
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.              –  ศิลปะการทำงานกับชาวบ้าน โดย คุณจำรัส   เซ็นนิล (ข้าราชการดีเด่นกรมประชาสัมพันธ์)
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.              –  รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.              –  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ศิลปะการพูด โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซ้าย ผอ.อ่อนศรี  ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขวามือ คุณนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบคุณ ผอ.ชิต  ศรีอัมพร ผอ.สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ที่นำชมเมืองแม่ฮ่องสอนและดูแลเป็นอย่างดี
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.              –  “กลยุทธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ”   โดยคุณจำรัส   เซ็นนิล
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.              –  รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.             – ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสื่อสาร แผนการประชาสัมพันธ์ภาวะปกติ และภาวะ
    วิกฤต แนะนำผู้บริหารสื่อวิทยุฯ ในพื้นที่โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น .             – รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.              –  ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.            – รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.             –  ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสรุป ประเมินผล
๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.              – พิธีปิดการอบรม / มอบวุฒิบัตร
 
 
                                                   ----------------------------------------------------------------------

 
  

blog comments powered by Disqus