เรื่องเล่าสุขภาพ

อบรม ( อปม. )
กำหนดการ
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม )
ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 
   
 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม  2555
09.00 น.                               - ออกเดินทางจาก ศาลากลางจังหวัดไป เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยรถบัส
09.30 น.                               - ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม/รับเอกสาร
09.45-10.00 น.   - พิธีเปิดการฝึกอบรม  
                                                - กล่าวรายงาน  โดยนางสาวบุปผา  เรืองพุ่ม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
                                                - กล่าวเปิด โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางนิตยา  หิรัญประดิษฐ์)
10.00-12.00 น.   - การบรรยาย เรื่อง”กลยุทธการจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ” 
                           โดยนายจำรัส    เซ็นนิล  
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12.00-13.00 น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.   - การบรรยาย เรื่อง “การเมือง  การปกครองไทย”
  โดย พ.ต.ต.คงกระพัน  ชาติคง หัวหน้างานการมีส่วนร่วม
  สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15.00-17.00 น.   - ร่วมกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
17.00-18.00 น.   - รับประทานอาหารเย็น
18.00 น.                               - พักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ              -พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา  14.30 น.
                                -กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 ผอ.นิตยา  หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่  7  สิงหาคม  2555
 
09.00-11.00 น.   - การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ,
                                 ช่องทางการประชาสัมพันธ์”
  โดย นายเผอิญ  ไทยสม  หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง
12.00-13.00 น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.   - แบ่งกลุ่มฝึกเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์พร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม/
                                                  แบ่งกลุ่มฝึกจัดรายการวิทยุ  พร้อมนำเสนอผลงานกลุ่มบนเวที
15.00-16.00 น.   - สรุป/ ประเมินผล
16.00 น.                               - เดินทางกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ              -    พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา  10.30 น. และ14.30 น.

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุณาเตรียมกางเกงขาสั้น และเสื้อยืดลำรองสำหรับร่วมกิจกรรมสันทนาการ
 
 


 
 

blog comments powered by Disqus