เรื่องเล่าสุขภาพ

สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
      เช้าวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผมไปบรรยายให้กับพี่ๆน้องๆ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม


         จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมมีชื่อว่า “เมืองแม่กลอง” เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมาแต่โบราณ ตราประจำจังหวัดจึงทำเป็นรูปกลองลอยน้ำสองฝั่ง เป็นต้น มะพร้าวซึ่งแสดงถึงอาชีพหลักของชาวแม่กลอง เมืองเก่าที่เคยชื่อว่าเมืองแม่กลองนั้น มีมาตั้งแต่อดีตนานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เป็นชุมชนที่มีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกว่า สวนนอก ครั้นต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกมาจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง”
          จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรมราชจักรีวงศ์ เพราะที่ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา นั้นเป็นถิ่นพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระมเหสีราชวงศ์จักรี อีก ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ (นาค) พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (บุญรอด) พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
           นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ด้านพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทย
     
 ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ขวามือผม ผอ.จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด

blog comments powered by Disqus