เรื่องเล่าสุขภาพ

สัญจรทั่วประเทศ
เส้นทางค้นหาภูมิปัญญาไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

    ๓   ตค.๕๕   -นครสวรรค์(บ้านเขาขาด)  กำแพงเพชร
    ๕  ตค.๕๕  (คางคกรักษาเอดส์) แม่สอด จังหวัดตาก
   ๖-๘  ตค. ๕๕   บ้านบุนนาค(หมอคำปัน  กิ้งเงิน) อ.เมือง  ลำปาง
  ๙-๑๐  ตค.๕๕  แพร่  อุตรดิตถ์
 ๑๒-๑๔  ตค.๕๕ พิษณุโลก  ภูเรือ จังหวัดเลย
 ๑๕-๑๘  ตค.๕๕  บึงกาฬ  หนองคาย นครพนม
 ๑๙-๒๒ ตค.๕๕ มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี ( วัดดอนคำพวง) บำบัดมะเร็ง
เบาหวานด้วยสมุนไพรกลั่น วัดนี้อยู่บนเกาะรถจอดริมฝั่งเคาะระฆังจะมีเรือมารับพักที่วัดหลายคืน


 
     

blog comments powered by Disqus