เรื่องเล่าสุขภาพ

ตำรายาพื้นบ้าน

ตำรายาพื้นบ้าน
จำรัส เซ็นนิล รวบรม/เรียบเรียง
         ภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ สาวสังคมผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ไม่ว่างานบุญงานกูศลหรืองานสำคัญๆจะเห็นเธอร่วมในกิจกรรมแทบทุกงาน โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยความรู้ความสามารถที่อยากจะช่วยสังคม จบแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรม เวชกรรม ผดุงครรภ์และการนวดแผนไทย และยังขวยขวายเรียนรู้ด้านสมุนไพรจากปราชญ์พื้นบ้านอีกหลายคนและได้นำตำรายาของคุณอาซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านมาศึกษาสืบสานต่อหลายตำรับซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
         ความรู้ที่เธอได้รับจะถูกถ่ายทอดสู่ประชาชนในรายการ”คลินิกแก้จน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ระบบ FM. ความถี่ ๙๑.๒๕ MHz. ทุกวันจันทร์เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น. และทุกวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ความถี่ ๙๙.๒๕ MHz.
        นอกจากนั้นคุณภัทราวดี ได้รวมกลุ่มแม่บ้านนานกเค้า “แม่คงคาดวงจิตสมุนไพร” เพื่อรวบรวมสมุนไพรผลิตภัณฑ์ผลงานของกลุ่มออกเผยแพร่และจำหน่ายสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
        ด้วยคุณภาพและความมีน้ำใจ จากปากต่อปาก พูดต่อๆกันไปโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรแก้อัมพฤกษ์-อัมพาต ตำรับของเธอ ที่หลายรายนำไปรักษาแล้วอาการดีขึ้น  ทุกวันจึงมีประชาชนแวะเวียนมาที่กลุ่มเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และขอคำแนะนำทั้งเรื่องอาชีพและสมุนไพรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
       กลุ่มแม่บ้านนานกเค้า “แม่คงคาดวงจิตสมุนไพร” อยู่เลขที่ ๒๖๔  หมู่ ๑๐ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง  อ.เมือง
 จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร. ๐๘-๖๒๒๔-๔๘๔๖
  ----------------------------------------------

blog comments powered by Disqus