เรื่องเล่าสุขภาพ

วันครู
                            วันครู
                         “ ศิษย์มีครู”
                                           จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง

               เดือนมกราคมวนเวียนมาถึงอีกครั้ง เราคงจำกันได้ดีว่า วันที่  ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา จนมีวันนี้...วันเวลาผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ ครูของเราหลายคนก็ลาจากเราไป...คนแล้วคนเล่า ด้วยกาลเวลา  เราควรจะรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่ในใจตลอดเวลา
              ถ้าจะให้ความหมายของครู    ครู หมายถึง  ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน
           วันนี้หยุดคิดสักนิดว่า...ท่านมีวันนี้ได้เพราะใคร. เชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกคนต้องคิดถึงครูคนแรก คือคุณพ่อคุณแม่  เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้าย พ่อแม่ คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี           ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นวัน ผมขอคารวะแด่คุณครูทุกท่านที่เสียสละนำพาลูกศิษย์ไปถึงฝั่งฝันและเป้าหมายของชีวิต
                         กราบเท้าครู บูชา อาจารย์ให้                     สอนศิษย์ได้ ให้วิชา น่านับถือ
                     ศิษย์ได้ดี มีความรู้ สู้ด้วยมือ                    งานสอนคือ ถือเป็นงาน การความดี
                    ไม่เคยเกี่ยง เรืองสอน ตอนเช้าบ่าย           ไม่เคยหน่าย แม้กายอ่อน สอนไม่หนี
                    เหนื่อยอย่างไร ขอให้ ศิษย์ได้ดี                 ก็เท่านี้ ในชีวี ที่อยาก...ทำ

                                                                                                       ROSE.....ประพันธ์

 

 ขวาคุณปรีชา  ทรัพย์โสภา ปรมาจารย์ด้านอ่านข่าว


ขวามือ คุณสมโภชน์  สุทธาธิวงศ์  ปัจจุบันเป็น ผอ.สทท.๑๑ กาญจนบุรี

 

ไอ เลินนิ่ง อิงลิช แอนสปีคอิงลิชลิตเติ้ล  แต่คุณครูกลับอ้งกฤษไปแล้ว ฮ่าๆๆ 

blog comments powered by Disqus