เรื่องเล่าสุขภาพ

อย่าสิ้นหวัง
 " ความล้มเหลว..คืองานวิจัย"


         
   ลุงประยงค์  รณรงค์ ปราชญ์พื้นบ้าน
                  เจ้าของรางวัลแม็กไซไซ


                                         ลุงประยงค์ รณรงค์
                                  ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ปี ๒๕๔๗
เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐   อยู่บ้านเลขที่  ๕๑ หมู่ที่ ๙  ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา       จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    นักธรรมโท
ผลงาน / เกียรติคุณ   พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้นำอาชีพก้าวหน้าของกระทรวงมหาดไทย
                                พ.ศ. ๒๕๓๗ คนดีศรีสังคม
                                พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมไทย
                                พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๑ ของ สกศ.
                        ลุงประยงค์ เป็นชาวบ้านธรรมดา อายุ ๖๗ ปี คนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนจบชั้น ป.๔ แล้วเรียนต่อในชีวิตจริงอย่างไม่รู้จบในสถาบันที่วันนี้เขาเรียกได้เต็มปากว่า “มหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นผู้นำชุมชนไม้เรียงที่ไม่มีตำแหน่งทางการ แต่ได้รับการยอมรับจากคนไม้เรียง คนนครศรีธรรมราช และชุมชนทั่วประเทศว่าเป็น “ผู้นำ” ทางปัญญา ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออกเพื่อให้พึ่งพาตนเอง ไม่ใช่นั่งรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือใครก็ได้
                        ลุงประยงค์ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจริง มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีพื้นฐานมั่นคงและพัฒนาทั้ง ๓ ระดับ คือ พึ่งตนเองระดับครอบครัว พึ่งพาอาศัยกันระดับชุมชนและเครือข่าย และนำผลผลิตบางตัวออกไปสู่ตลาดภายนอก เป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนในการจัดการทุนของเอกชน เพื่อพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึง เงิน แต่หมายรวมถึง ทรัพยากร ผลผลิตความรู้ภูมิปัญญา และทุนทางสังคม
                        ชุมชนไม้เรียงสามารถแบ่งกลุ่มคนที่สนใจเรื่องอาชีพที่เหมือนๆกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งทำให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาเจอกันและแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันได้สะดวก ส่วนการให้ในสิ่งที่ชาวบ้านควรรู้ จะเป็นการเปิดหูเปิดตาให้เขาได้ เพราะยุคนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด เราสามารถไปจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งได้ในเวลาเพียงชั่วพริบตา
                        “การให้ในสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้และให้ในสิ่งที่เขาควรรู้ จึงจะเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาอื่นๆ ของตัวเขาเองได้ แล้วยังส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชนได้ด้วย” ลุงประยงค์ กล่าว
                        สำหรับลุงประยงค์ ถือเป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และคนในชุมชนทั่วประเทศ ว่าเป็นผู้นำทางปัญญาคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออก ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
  blog comments powered by Disqus