วัดโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.นครพนม "พระทอง ๔๙๖ ปี"

วัดกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

หมอพรมมา จันทะแสน หมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดสกลนคร